Avocado Stack with tomato salsa, grilled halloumi on sourdough toast